Socialinis pedagogas

 SOCIALINĖ PEDAGOGĖ ROSITA VEIKALIENĖ

  • Tikslas: padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 

  • Uždaviniai:
  • Vykdyti lankomumo, elgesio prevenciją, siekiant užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą.
  • Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus, siekiant tenkinti mokinių mokymosi ir socialinius pedagoginius poreikius.
  • Organizuoti su mokiniais prevencines priemones (patyčių, smurto, saugumo ir kt.).
  • Šviesti tėvus, mokinius socialiniais pedagoginiais klausimais, ugdyti socialinius įgūdžius.