Ugdymas karjerai

Ugdymą karjerai Gruzdžių gimnazijoje vykdo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė Vilma Račkauskienė (34 kab.)

Darbo laikas:

Antradienis

  • 8.15 – 11.30 val.
  • 12.00 – 15.15 val.

Kviečiu registruotis į individualias konsultacijas el. paštu:  vrackauskiene@gmail.com

Mielas Moksleivi,

karjeros konsultacijų metu padėsiu:

 • pažinti profesijas;
 • išsiaiškinti su karjera susijusias problemas ir atrasti tinkamiausius sprendimo būdus;
 •  atrasti savo stipriąsias savybes, karjeros galimybes, išsikelti tikslus ir sukurti planą, kaip jų siekti;
 • atsakyti į klausimus, susijusius su studijomis .

Gerbiami Tėveliai (globėjai, rūpintojai),

konsultacijų metu pasitarsime šiomis temomis:

 • apie tėvų įtaką ir vaidmenį vaiko karjeros planavimui;
 • profesijos ir studijų programos pasirinkimus;
 • individualaus karjeros plano sudarymą;
 • studijų sričių ir ugdymo turinio derinimą vidurinio ugdymo programoje;
 • stojimo sąlygas ir priėmimo tvarką į profesines ir aukštąsias mokyklas.

UGDYMAS KARJERAI GIMNAZIJOJE

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas:

– padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas tolimesnes švietimo ir užimtumo galimybes;
– sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Meškuičių gimnazijoje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, kuriomis siekiama veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Ugdymo karjerai paslaugos suteikia galimybę mokiniams ugdytis savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros realizavimas/įgyvendinimo kompetencijas.

Ugdymo karjerai paslaugos

– individualios/grupinės konsultacijos;
– pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai, projektinė veikla;
– vizitai į įmones, susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
– profesinio veiklinimo renginiai;