Ugdymas karjerai

Ugdymą karjerai Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje vykdo Šiaulių r. švietimo pagalbos karjeros specialistė

Dovilė Lukšienė

Darbo laikas:

Antradienis: 08.20 – 15.30 val.

Kviečiu registruotis į individualias konsultacijas el. paštu:  dovile.luksiene@gmail.com

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Sudaryti mokiniams galimybę pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 •  Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
 • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas

Keturios karjeros kompetencijos:

Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis,
Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį,
Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą,
Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Karjeros specialistė:

 • Konsultuoja mokinius(-es), tėvus, pedagogus(-es), klasės auklėtojus(-as) ir kitus(-as) bendruomenės narius(-es) ugdymo karjeros klausimais;
 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Padeda mokiniams atlikti asmenybės pažinimo, karjeros pasirinkimo ir kitus su ugdymu karjerai susijusius testus.
 • Veda paskaitas, integruotas pamokas ir kitus tikslinius užsiėmimus profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis;
 • Organizuoja pažintines išvykas į profesinio ugdymo centrą, aukštąsias ir profesines mokyklas studijų parodas, seminarus, įvairius renginius.
 • Kviečia į mokyklą specialistus, įvairių sričių ir organizacijų atstovus į susitikimus su mokiniais ir kuruoja juos;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

Moksleivi,

karjeros konsultacijų metu padėsiu:

 • pažinti profesijas;
 • išsiaiškinti su karjera susijusias problemas ir atrasti tinkamiausius sprendimo būdus;
 •  atrasti savo stipriąsias savybes, karjeros galimybes, išsikelti tikslus ir sukurti planą, kaip jų siekti;
 • atsakyti į klausimus, susijusius su studijomis .

Tėveliai (globėjai, rūpintojai),

konsultacijų metu pasitarsime šiomis temomis:

 • apie tėvų įtaką ir vaidmenį vaiko karjeros planavimui;
 • profesijos ir studijų programos pasirinkimus;
 • individualaus karjeros plano sudarymą;
 • studijų sričių ir ugdymo turinio derinimą vidurinio ugdymo programoje;
 • stojimo sąlygas ir priėmimo tvarką į profesines ir aukštąsias mokyklas.

UGDYMAS KARJERAI GIMNAZIJOJE

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas:

– padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas tolimesnes švietimo ir užimtumo galimybes;
– sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Meškuičių gimnazijoje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, kuriomis siekiama veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Ugdymo karjerai paslaugos suteikia galimybę mokiniams ugdytis savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros realizavimas/įgyvendinimo kompetencijas.

Ugdymo karjerai paslaugos

– individualios/grupinės konsultacijos;
– pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai, projektinė veikla;
– vizitai į įmones, susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
– profesinio veiklinimo renginiai;