Specialusis pedagogas

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ MARINA ŽMĖJAUSKIENĖ

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Darbo funkcijos:

  • Atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
  • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti Bendrąsias programas, parengti mokomąją medžiagą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Sudaro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašus.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, konsultuoja juos specialiojo ugdymo klausimais.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Švietimo pagalbos tarnybos specialistais.
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia per matematikos ir lietuvių kalbos pamokas.