Teikiama pagalba

Socialinis pedagogas

ROSITA VEIKALIENĖ

 • Tikslas: padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.
 • Uždaviniai:
  • Vykdyti lankomumo, elgesio prevenciją, siekiant užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą.
  • Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus, siekiant tenkinti mokinių mokymosi ir socialinius pedagoginius poreikius.
  • Organizuoti su mokiniais prevencines priemones (patyčių, smurto, saugumo ir kt.).
  • Šviesti tėvus, mokinius socialiniais pedagoginiais klausimais, ugdyti socialinius įgūdžius.
 • elektronis paštas:  rosita.veik@gmail.com
 • Socialinio pedagogo darbo laikas 2022-2023

Logopedas

Ieva Griniūtė

Organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vykdo pirminį vaikų kalbos vertinimą, rūpinasi vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimu, foneminės klausos, protinės veiklos, bendros motorikos, artikuliacinio aparato vystymu, žodyno turtinimu, gramatikos tobulinimu.


Specialusis pedagogas

Ieva Griniūtė

Organizuoja individualias ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus, numato artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniais tikslus, dalyvauja skyriaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas, konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.