Tikslai ir uždaviniai

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos tikslai ir uždaviniai 2023 m.

1 tikslas – Organizuoti kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti personalizuotą mokymą (si) orientuotą į mokinių poreikius ir lūkesčius.
  2. Ugdyti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, organizuojant patyrimine veikla grįstą ugdymą.

2 tikslas – Telkti socialiai atsakingą, pilietišką  gimnazijos bendruomenę.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinio savivertę, plėtojant socialines emocines kompetencijas.
  2. Organizuoti pilietiškumą ugdančias veiklas ir kurti  bendrumo jausmą gimnazijoje.