Tikslai ir uždaviniai

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos tikslai ir uždaviniai 2024 m.

1 tikslas – Organizuoti kokybišką ugdymą, siekiant aukštesnių mokymo(si) pasiekimų ir kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti pamokos vadybą, taikant aktyvius mokymo metodus įvairių gebėjimų mokiniams.
  2. Organizuoti patyrimines veiklas, skatinančias mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą.

2 tikslas – Telkti socialiai atsakingą, iniciatyvią ir atvirą kaitai gimnazijos bendruomenę.

Uždaviniai:

  1. Plėtoti bendradarbiavimo ir lyderystės kultūrą gimnazijoje.
  2. Kurti gerą socialinę ir emocinę atmosferą, stiprinant bendruomenės narių emocinę ir fizinę sveikatą.